Basisschool De Tweeklank
Jaarverslag 202-2021

Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van  Basisschool De Tweeklank over het schooljaar 2020-2021. Evenals vorig jaar was er ook dit schooljaar nog sprake van Covid-19.

Medezeggenschap
De schooldirecteur, het bovenschoolse management en het stichtingsbestuur kunnen niet zomaar hun gang gaan op 'hun' basisschool: voor heel wat belangrijke beslissingen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat moet gebeuren via de medezeggenschapsraad (MR), dat staat in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Er zijn 3 verschillende soorten beslissingen:
- die waarover de MR eerst advies moet geven
- die waarvoor instemming van de MR vereist is
- die waarover de schoolleiding de MR moet informeren
In deze 3 situaties is er sprake van respectievelijk adviesrecht, instemmingsrecht en informatieplicht.

Samenstelling MR Tweeklank
De MR van De Tweeklank bestaat uit 6 leden: 3 ouders en 3 teamleden.
De MR van De Tweeklank maakt deel uit van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting de Wijde Venen. Stichting de Wijde Venen is een samenwerking van christelijke basisscholen in de regio en geeft door middel van een bovenschools management leiding aan deze scholen.
Vanuit de Tweeklank worden de vergaderingen van de GMR bezocht door een leerkracht van de MR.
De MR van het schooljaar 2020-2021 zag er als volgt uit:
Voor de oudergeleding          Maaike van Rijt                      voorzitter
                                               Dyanne Vergeer                     secretaris
                                               Michael  Wegman                 lid
Voor de teamgeleding           Diana den Dekker                  lid
                                               Karin de Kruijf                        lid+ afgevaardigde naar de GMR
                                               Niels Mourits                          lid
Aan het einde van het schooljaar hebben Maaike en Dyanne afscheid genomen. Na 2 termijnen zit hun bijdrage aan de MR erop. We danken hen hier hartelijk voor.
Maaike en Dyanne worden komend schooljaar opgevolgd door Maaike Smit en Eveline Vos.

Vergaderingen
Het afgelopen schooljaar is de MR 6 keer bij elkaar gekomen: 3 keer op school en 3 keer via beeldbellen door middel van Teams.
De MR bespreekt volgens een vaste cyclus een aantal belangrijke onderwerpen, waarbij de zienswijze van zowel ouders als leerkrachten zeer serieus genomen wordt door de schoolleiding.

Hieronder een korte weergave van wat we  besproken hebben.  Met daarbij waarvoor instemming is verleend.
Aan het begin van het schooljaar nemen we een aantal algemene zaken door, zoals de jaarplanning, functieverdeling binnen de MR en een rooster van aftreden. Ook het jaarverslag komt direct aan bod, ieder nieuw schooljaar levert de MR een verslag van het afgelopen schooljaar.
Als het jaarverslag af is, wordt dit zo spoedig mogelijk op de website geplaatst, zodat ook ouders inzage hebben.

De schoolgids wordt gemaakt voor ouders en leerlingen en bevat relevantie informatie over de school, zoals visie, missie, rooster, schoolregels, klassenindelingen, enz. Voordat de gids officieel gepubliceerd wordt, moet de MR daarmee instemmen.
Ouders: instemming/ Leerkracht: instemming

Tijdens iedere MR  vergadering is er aandacht voor de GMR vergaderingen. We nemen door wat er tijdens de GMR vergaderingen is besproken en wat ook relevant kan zijn voor onze MR.

In de loop van het schooljaar komt de begroting uitgebreid aan bod. Belangrijk hierbij zijn de inkomsten, die voor een groot deel afhankelijk zijn van het aantal leerlingen op school. Daarnaast passeren de uitgaven, zoals personele kosten, leermiddelen en onderhoud van de school.  Als MR hadden we hier een adviesrecht in.
Ouders: akkoord/ Leerkracht: akkoord

Het ministerie van onderwijs heeft voor volgend schooljaar NPO gelden beschikbaar gesteld. Hiervoor moest een plan geschreven worden zodat duidelijk werd waarvoor deze gelden werden ingezet.
Ouders: akkoord/ Leerkracht: akkoord
In het verlengde van de begroting is ook het formatieplan van het nieuwe schooljaar besproken. In het taakbeleid staat hoe er wordt omgegaan met de verdeling van de taken van de leerkracht (takenlijst). Dit beleid is vastgelegd in een basisdocument, wat ook ter beschikking wordt gesteld aan de MR leden. Per schooljaar wordt er op individueel niveau een taakverdeling gemaakt die besproken en ondertekend wordt door de directie en betreffende leerkracht.
Ouders: instemming/ Leerkracht: instemming

De takenlijst geeft aan hoeveel uren door de leerkracht besteed moeten worden aan lesgevende taken, niet-lesgevende (les voorbereidende en administratieve) taken, schooltaken (die je voor school doet, maar niet perse met de eigen klas te maken hebben (bv, carnaval, Sinterklaas, Kerstmis, website, MR) en deskundigheidsbevordering (het volgen van cursus/opleidingen).
Voor iedere leerkracht zijn dit percentages van het totaal gewerkte uren.
Ouders: instemming/ Leerkracht: instemming

Het vakantierooster wordt ieder jaar vastgesteld op basis van landelijke en gemeentelijke regels en afspraken. De school stelt zelf de studiedagen vast en kijkt daarbij zoveel mogelijk naar aansluiting bij de al vastgestelde vrije dagen.
Ouders: instemming/ Leerkracht: instemming
Het Covid-19 virus heeft ervoor gezorgd dat de scholen op 16 december 2020 opnieuw hun deuren moesten sluiten.  Het team had wederom binnen een paar dagen een thuisprogramma in elkaar gedraaid. Zodat via thuisonderwijs alle leerlingen toch thuis aan de slag konden na de kerstvakantie.

Op 8 februari werd besloten door het RIVM dat de scholen, onder strikte voorwaarden, weer  open mochten. Hiervoor is de MR geraadpleegd om te overleggen hoe zij tegenover deze regels stonden. De MR heeft hier positief op gereageerd.

Als MR hadden we voor afgelopen schooljaar persoonlijke doelen gesteld die we met elkaar wilden bereiken.
Waaronder de MR wederom onder de aandacht te brengen bij ouders maar ook bij het team.  Ook voor het  komend schooljaar gaan we weer persoonlijke doelen stellen.

De MR-leden vertegenwoordigen de achterban. Graag horen we daarom van ouders en teamleden welke zaken hen bezighouden en wellicht zorgen baren. Spreek ons aan of stuur een email naar  mr.tweeklank@wijdevenen.nl.

We proberen op de website de MR informatie up-to-date te houden. Mocht u onverhoopt toch informatie missen, meld dit dan aan ons via het emailadres : mr.tweeklank@wijdevenen.nl

Ook in het nieuwe schooljaar 2020-2021 willen we ons zo goed mogelijk inzetten voor De Tweeklank.         
 

2023 Basisschool De Tweeklank

Powered by BasisOnline